Det gamla Bråttensby

Det gamla Bråttensby

Två byar

En gång i tiden bestod Bråttensby socken av två byar, Bråttensby by uppe vid kyrkan och Lunda by, där Östergårdarna nu ligger. Dessutom fanns sätesgården Guntorp och de fristående gårdarna Hägnen och Uddetorp. Men vid mitten av 1800-talet genomfördes laga skiftet, en reform som i grunden förändrade både jordbruket, bebyggelsen och livet på landsbygden. 

Laga skiftet och de kartor som upprättades i samband med det var ämnet när 22 personer samlades i bygdegården en novemberkväll. Ingvar Valdemarsson berättade om hur skiftet gått till i Bråttensby, och utlagda på borden låg kartor där man kunde se 1700-talets bebyggelse och vägar samt hur olika åkrar och ängar värderats inför skiftet. För fikat stod Elsie och Margareta H. 

Skiftesreformerna

Bakgrunden till skiftesreformerna var att myndigheterna, och även många bönder själva, såg ett behov av att effektivisera landets jordbruk. I den medeltida byn låg gårdarna samlade och varje gård hade marker på olika ställen, för att de skilda odlingsförutsättningarna som fanns på olika platser runt byn skulle fördelas rättvist. Utanför de inhägnade åkrarna fanns de gemensamma allmänningarna där djuren betade. Vid arvskifte delades varje gård upp mellan arvtagarna och tegarna blev på så vis allt mindre, tills det var ett lapptäcke av små, alltmer svårbrukade tegar. Sverige var vid denna tid ett fattigt land i Europas utkant. Varken industrialiseringen eller emigrationen hade kommit igång, utan den allra största delen av befolkningen sökte sin försörjning på landsbygden och när folkmängden dessutom ökade blev det alltmer svårt att livnära sig.

Men med tiden utvecklades nya odlingsmetoder, exempelvis växelbruk, och jordbruksredskapen moderniserades. Där man förut ”krokat” åkrarna med träårder, började man istället använda järnskodda plogar samt harvar med större räckvidd. Detta krävde i sin tur att åkrarna röjdes från sten och därmed ökade odlingsytan. När lien började ersätta skäran vid spannmålsskörden krävdes också mer utrymme och mindre steniga marker. Järnplogen gjorde det också möjligt att plöja upp näringsrika lermarker och genom dikning kunde tidigare vattensjuka marker användas till odling.  Parallellt med denna utveckling blev det då nödvändigt att slå ihop de små tegarna till större enheter. 

Redan på 1770-talet genomfördes storskiftet, där små ägor slogs ihop till större, men fortfarande låg gårdarna samlade i byar. I början av 1800-talet kom en mer radikal skiftesreform, enskiftet, som innebar att varje gård skulle ha all sin jord samlad i en enhet och att gårdarna flyttades ut från byarna. Den här reformen fick dock bara genomslag i utpräglade slättbygder, som i Skåne och på Skaraborgsslätten.

Laga skiftet var en modifiering av enskiftet. Det kom 1827 och stadgade att varje gård fick ha högst tre odlingslotter. Men även i det här fallet innebar det att byarna sprängdes och gårdarna flyttades ut, och det räckte med att en av socknens jordägare föreslog skifte för att det skulle genomföras. 

Skiftet i Bråttensby

Storskiftet i slutet på 1700-talet fick inte något stort genomslag i Bråttensby. Det enda var att utmarkerna, som förut varit gemensamma, delades upp mellan gårdarna. Men laga skiftet, som genomfördes från 1858 till 1874, blev desto mer genomgripande. Det första man gjorde var att dra upp sockengränserna. Här visade det sig bl.a. att en del av Hägnen låg i Remmene socken och gränsen fick därmed rösas om och Bråttensby utökades något. 

Lantmätaren var den som ledde arbetet med skiftet, men detta skedde långt ifrån smärtfritt. Åkrar värderades utifrån hur mycket korn de kunde ge och ängar utifrån hur många stackar hö de gav. Sedan skulle det ske en rättvis fördelning, så att alla fick likvärdig odlingsmark. Ingvar berättar att tvisterna och överklagandena var många och att det också var en hel del av de överklagande som fick rätt.

Före skiftet låg alltså Bråttensby by runt kyrkan. Den bestod av Lillegården, Stommen, Backgården, Skattegården, Nolgården samt Säteriet. Lunda by utgjordes av Gäddegården, Östergården och Frisegården. Att många gårdar fick sina nya skiften längre bort från byn gjorde att dessa fick flytta och gårdarna fick den placering som de har idag. 

För detta stora arbete skapades en fond som byggde på att de som fick ”utflyttningsskyldighet” vid skiftet skulle kompenseras ekonomiskt av dem som fick ”kvarborätt”. Ersättning från fonden kunde dock sökas först när hela arbetet var klart, så de utflyttande bönderna fick ligga ute med de kostnaderna. Ersättningen beräknades utifrån att ett mansdagsverke var värt 1 riksdaler och ett kördagsverke, när man hade häst med, var värt 2,25 riksdaler. Återigen fanns anledning till tvister, och den som ansåg sig felaktigt behandlad kunde söka gödselersättning som kompensation. Tyvärr visade det sig att Bråttensbybönderna sammanlagt hade sökt 3050 lass gödsel, vilket inte gick att uppbringa, utan förrättningsmannen fick avgöra vilka som skulle få.

Utmarkerna 

Bråttensby låg i utkanten av de ofruktsamma s k Svältorna, och de utmarker som skiftats redan tidigare bestod vid denna tid av ljunghedar, där djuren gick och betade. Förutom en del skog på Guntorp fanns den närmaste skogen i trakterna kring Tämta och därifrån kunde man köpa virke. Men många av de nya boningshusen, lagårdarna och uthusen uppfördes av virke från de gamla byggnaderna., något som var vanligt vid denna tid. På utmarkerna fanns också torvmossar, som alla hade del i. Torven användes som bränntorv. 

Livet efter skiftet

Att byarna sprängdes innebar en stor omställning på landsbygden. I byarna levdes livet på många sätt kollektivt. Grannarna fanns på nära håll och alla beslut om sådd, skörd, betessläppning m.m. togs gemensamt i bystämman. Nu skulle varje bonde bruka sin egen mark, vilket gav större möjligheter att genomföra egna idéer, men också ett större ansvar. Rationaliseringen och jordbruksutvecklingen tog fart. Det sociala livet förändrades också, när grannen inte längre fanns på andra sidan staketet utan kanske en halv fjärdingsväg bort.

Bild ur Christina Ilminges bok Bevara & sköta en gammal trädgård.

Något annat som förändrades var trädgårdsodlingen, vilket Eva Bayard berättade om utifrån boken Bevara & sköta en gammal trädgård av Christina Ilminge. Före skiftena fanns det flera olika odlingar runt gårdarna och byn. Grönsaker odlades i inhägnader, antingen en för varje gård eller en gemensam för hela byn. Plommon och körsbär odlades i fruktlundar och humle i humlegårdar. Gårdstomten däremot användes mest som arbetsyta. Det var först efter skiftet när byarna upplöstes och gårdarna flyttades ut som även bönder började anlägga hela trädgårdar. Nu börjar man också ympa fruktträd, plantera bärbuskar och rabarber och skapa blomrabatter.

Utvecklingen gynnades av att staten såg en fördel med att gemene man hade trädgårdar och bidrog till landets självförsörjning av livsmedel. Inrättande av Kungliga lantbruksakademien, hushållningssällskap ute i länen samt skolträdgårdar bidrog till att främja trädgårdsodlingen i landet. 

Barbro

Från gravvalvsvarligt till dödskul

Både gravvalvsvarligt och dödskul blev det när Lennart Palm från Lerum gästade bygdegården en söndagseftermiddag i september. Lennart Palm är musiker och känd från Melodikrysset, men också hängiven sin hobby att ”krypa ner under kyrkgolv och ta reda på vilka som ligger där”. Och det är många gravvalv som Lennart undersökt, ibland hukande, ibland krypande och ibland även ålande i smuts och spindelväv.

De som begravdes i gravvalv eller i kistor i kyrkorummet var utan undantag adelspersoner, eftersom de hade råd att skänka stora gåvor till kyrkan för att få denna förmån. Rikedomen märks på kistorna, som i allmänhet är gjorda av koppar och har vackra och påkostade utsmyckningar. Lennart Palm visar bilder på flera praktfulla kistor som har renoverats till sin forna glans.

Färgstarka adelsmän

Många färgstarka personer framträder i Lennart Palms berättelser. Här finns Svante Horn av Åminne som blev skadad och lemlästad på alla tänkbara vis – han fick bl.a. benet sönderskjutet och skallen krossad – men mötte alla svårigheter med ”manlig munterhet” och strax gav sig ut i striden igen. Och här finns Peter Kruse som skänkte altartavla till kyrkan i Torsås och som tack för hjälpen blev avbildad som en deltagare i Jesu sista måltid. Och här finns Magdalena von Ascheberg som födde 25 barn, men med tiden, till makens förtrytelse, behandlade honom alltmer kärvt och avvisande.

Lennart Palms egen favorit är Harald Stake från Hönsäter på Kinnekulle. Han följde Gustav II Adolf på dennes fälttåg på kontinenten och räddade hans liv 1631, vilket gav kungen ytterligare ett år att leva. Senare blev Harald Stake landshövding med säte på Bohus fästning. Där fick han motta ett brev från danske kungen som sa att danskarna med sin större militärmakt tänkte anfalla och att det vore bäst om svenskarna gav sig utan strid. På detta skrev Harald Stake ett svarsbrev som löd:

Sittande skitande fick jag ditt brev,
ju mer jag lästa det mer det drev…
Marken var bar, det fanns intet löv
Därför tog jag ditt brev och torkade min röv…

Ingen kapitulation således, och svenskarna vann slaget. 

Bråttensby kyrka

Lennart Palms intresse är alltså att ta reda på vilka det är som ligger i gravarna, men detta är inte alltid så lätt. Gravvalv kan vara låsta och nyckeln bortslängd utan att en dokumentering gjorts. Eller man har helt enkelt slarvat med att ta tillvara namnbrickor och inte brytt sig om att ta hand om kistorna. Detta var tyvärr fallet med gravarna i Bråttensby kyrka. 

I Bråttensby fanns två adelsgårdar, Guntorp och Bråttensby säteri, och under kyrkan har det hittats två gravvalv, som dessvärre fylldes med jord vid renoveringen i slutet av 1800-talet. I det ena gravvalvet finns fem kistor, varav en anges innehålla en ung fröken Rutensköld. Genom att gå igenom släkttavlan har Lennart Palm kunnat sluta sig till att den unga fröken är Ulrika Magdalena, som dog vid 14 års ålder. Övriga kistor tillhör hennes föräldrar Sten Georg Rutensköld och Ebba Natt och Dag samt Stens syster Katarina och deras far Leonard.

Det andra gravvalvet tros tillhöra Bråttensby säteri och innehåller sju kistor. Det finns inga namn på kistorna, men i kyrkan hänger två sköldar med namnet I B Gyllengröönn och en sköld med namnet H R Gyllenhaal. I B står för Jakob Brynte, och H R bör vara Hans Reinhold. Men det finns flera frågetecken kring detta, bland annat var Hans Reinhold friherre, medan skölden inte är en friherresköld. Vidare finns det ingen Gyllengrön i adelskalendern, utan Gyllengren är det rätta namnet.

Kvällen avslutades som vanligt med gott fika, som Margareta, Lotta och Eva stod för, och trivsamma samtal bland de tjugo Bråttensbybor som kommit för att lyssna.

Barbro Johansson

Gammal damm upptäckt

En onsdagskväll i september blev Bråttensbyborna inbjudna av Tore Aronsson till en vandring nära Älgadammen. Där hade han nämligen upptäckt ett område där det legat en damm en gång i tiden, och när han guidade oss runt i området fick vi veta mer om den. 

Det mest uppseendeväckande är kanske att denna ”Nordgårds damm”, var så stor, 1,5 gånger större än Älgadammen. Vi såg den gamla fördämningen, som numera är genomgrävd av ett dike och tog sen en promenad i det som varit dammens botten och såg var dess kanter hade gått. Dammen anlades för att tillsammans med Älgadammen – som på den tiden kallades Gamle damm – bidra med vatten till en kvarn i Skattegården. Enligt vad Tore forskat fram så var det en skvaltkvarn, belägen mellan nuvarande Gustavssons och Kyléns. I roteringslängden[1] från 1676 anges att där bodde åbon[2] Anders Andersson Mjölnare, som vid den tidpunkten var 70 år.  

Diket i den gamla fördämningen

På skifteskartan från 1805 är dammen borta och området kallas för ”Dams mader” (alltså damm med ett m). Dammen bör således ha använts från slutet av 1600-talet till omkring mitten av 1700-talet. Att området därefter dikades ut beror säkert på att man ville skapa mer odlingsmark.

Två torp har också legat i området: Hagalayckan byggdes 1830, då även gropavallar[3] anlades, och revs troligen 1877, då den sista boende avlidit. Soldattorpet Hastatorpet, byggdes 1872 och stod kvar till 1940. Mer om torpen, och de exakta platserna, finns på brattensby.se under fliken ”Torpbok”. 

Fika med trevligt småprat avslutade sedan denna fina höstkväll i skogen. 

Barbro

Tore visar på en Gropavall vid vägen till Älgadammen

[1] Roteringslängden låg till grund för utskrivningar av soldater. Där antecknades från början av 1620-talet alla vapenföra män från 15 års ålder som kunde skrivas ut till krigstjänst.

[2] Åbo är ett äldre namn för bonde. 

[3] Gropavall är en form av inhägnad som består av en stensatt jordvall med ett dike på den sida där djuren går, för att göra inhägnaden högre. Man kunde även lägga ris ovanpå vallen.

Begravningsvapen och gravkammare

Lennart Palm kommer till Bråttensby Bygdegård klockan 16:00 den 25 september.
Han är kanske mest känd från Melodikrysset, men Lennart Palm från Lerum har fler strängar på sin lyra – inte minst i form av ett stort intresse för högreståndsgravar från 1600- och 1700-talen.
Välkommen att ta del av hans kunskaper i föredraget ”Från gravvalvsvarligt till dödskul”.


Han kommer att berätta om adelsfamiljerna som bott i Bråttensby och vilka som ligger begravda under kyrkgolvet. Där fanns det två gravkamrar med sammanlagt tolv kroppar. Den ena familjens kroppar var balsamerade. Gravarna sandfylldes och blev förstörda, troligen i samband med den stora ombyggnaden av kyrkan i slutet av 1800-talet.
I kyrkan hänger begravningsvapnen tillhörande adelsfamiljerna Gyllenhaal och Gyllengren.
Är det dessa adelsfamiljer som ligger begravda i kyrkan? Eller fanns det andra familjer?
Lennart Palm ger oss svar…

Servering

Varmt välkomna önskar Vi i Båttensby!

Tipspromenaderna är igång igen

Tipspromenaderna är igång igen

Intresset för bygdegårdarnas tipspromenader är stort när de nu dragit igång igen efter två års uppehåll. Till Bråttensby kom det inte mindre än 74 vuxna och 15 barn. Rundan gick som vanligt i de vårsköna backarna ovanför Frisegården och Skattegården. Tolvorna var många bland barnen och Louise Alfredsson var närmast på skiljefrågan. Bland de vuxna var det tre som hade tolv rätt. Linda Johansson från Bråttensby vann förstapriset, Kjell Albinsson från Remmene kom tvåa och Annika Svensson från Remmene kom trea. I bygdegården hade Eva B, Christer H, Carina A och Johnny C fullt upp med att koka kaffe och breda smörgåsar, och lokalen blev fylld till sista plats. Tre lottringar såldes också.

Barbro

Torpvandring

Torpvandring
Eva berättar om en moränrygg som vi står på.

Nu har aktiviteterna dragit igång igen i Bråttensby efter två års pandemi. Det uppskattades bl.a. av de 19 personer som kom för att delta i torpvandringen med utgångspunkt från Uddetorp. Eva Bayard guidade till tre torp, Kullen, Löckebacken och Lise-Svantes och berättade om dem som bott där. Rester av torpen finns i form av husgrunder, jordkällare eller stenmurar och berättelser från torpen finns också bevarade. På Kullen skedde en skärmytsling med kniv, vilket ledde till att bygdeoriginalet Vall-Sven fick fyra månader på fästning. Löckebacken brann ner till grunden i samband med den stora skogsbranden 1947, orsakad av gnistor från ett ånglok. Lise-Svante var en fattig torpare som hade en ko, men inte en häst och därför spadvände hela sin åker på höstarna. Den som vill läsa mer om torpen kan gå in på brattensby.se och klicka på fliken Torpbok, där det även går att få gps-position till varje torp. 

En fikarast vid Evas vändplats

Påskeld

Påskeld

Det är något särskilt med påskelden på Ekeberget som sprider sitt flammande ljus över bygden i vårskymningen. Att många tycker så förstår man av att det var stor uppslutning på berget i år. Över femtio personer, både in- och utsocknes, samlades för att avnjuta skådespelet på nära håll. Tack till Sune samt barn och barnbarn Johansson som körde upp ris (av både tunnare och grövre dimensioner)! 

Årsmöte

Årsmöte

Den 24 mars hölls årsmöte i Bråttensby bygdegårdsförening/Vi i Bråttensby i bygdegården. 13 personer kom. Först visade Kjell hemsidan, där det finns mycket information att hämta om vår socken, inte minst historia om torp och gårdar. Här ligger också alla exemplar av den tidning som gavs ut under åren 1999–2014, och vi tittade på några smakprov på allt som rapporterats om våra aktiviteter och om bröllop, inflyttningar och andra större händelser.

Margareta H och Lars B bjöd på fika och därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.

Till styrelse och övriga poster valdes:

Ordförande: Christer Håkansson

Sekreterare: Eva Bayard

Kassör: Börje Aronsson

Ledamöter: Ingrid Johansson, Lars Barkestedt, Charlotta Hagström

Revisorer: Sune Johansson och Christer Bengtsson, ersättare Christian Bardby

Bygdegårdsansvarig: Börje Aronsson

Valberedning: Margareta Håkansson och Sune Johansson

På grund av pandemin har aktiviteterna legat nere under ett och ett halvt år. Under 2020 hade vi torparkaffe i bygdegården och årsmöte med bildvisning från Japan. Sedan var det uppehåll fram till december 2021, då vi hade en berättarkväll.Inför det kommande året planeras bl.a. besök av Lennart Palm, som berättar om sarkofager och gravar i anslutning till Bråttensby kyrka, torpvandring och hjärt-lung-räddning. Bygdens tipspromenader kommer också att återupptas och Bråttensby kommer att ha sin tipspromenad den 12 maj.

Barbro

Berättarkväll

Berättarkväll
15 personer kom på berättarkvällen.

Berättarkvällen i bygdegården var trivsam som vanligt. 15 personer träffades för att äta gröt med vörtbröd, dricka kaffe och berätta historier i brasans sken. Margareta, Elsie och Eva stod för förplägnaden. Eva läste ur Remmeneboken om en flitig fruktodlare och hon delade även med sig av ett stämningsfullt tidsdokument från 1975 i form av ett brev som hennes pappa Paul skrivit till henne när hon bodde i Kalmar. Margareta knöt an till frukttemat och läste en berättelse om äpplesorten Säfstaholm, och Christer bidrog med en militärhistoria av Västgöta-Bengtsson. Barbro läste ett kåseri från Göteborgsposten om hur svårt det kan vara för ungdomen idag att skicka ett brev med frimärke och adress på. Och Kjell visade Bråttensbys hemsida där såväl torpen som gårdarna i Bråttensby finns dokumenterade flera hundra år tillbaka i tiden. Det är roligt att vi återigen vågar träffas för sammankomster! God Jul önskas alla nuvarande och före detta Bråttensbybor samt övriga Bråttensbyvänner!

Margareta Håkansson läser en berättelse om äpplet Säfstaholm

Barbro Johansson

Påskeld på Ekeberget

Påskeld på Ekeberget

Det blev en praktfull påskeld på Ekeberget i år. Flera grannar hade kört upp ris. Granriset gjorde att elden tog bra fart och de brinnande barren skickade ett spektakulärt gnistregn upp i skyn. Tack vare det grövre riset brann elden sedan länge. 25-30 personer i alla åldrar kom för att bese skådespelet och träffas och umgås lite med varandra under säkra utomhusformer. Inga fyrverkerier skickades upp i år, vilket säkert bara var skönt för hunden som var med. Påskelden på Ekeberget har anor tillbaka till förra sekelskiftet och det är roligt att vi kan upprätthålla den här traditionen!

Text och foton: Barbro Johansson

Kjell pratar med de nya Bråttensbyborna Sanna Ågestedt och Terese Berg med kompisar från Vårgårda
Folk från Eggvena och Bråttensby
Dennis Karlsson, Elliot Aronsson och My Richardsson som var där med Morfar Börje Aronsson
Granbarren gav en extra effekt på påskelden